Buurtvereniging
Tuetsloe
Lochem
www.tuetsloe.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring Buurtvereniging “Tuetsloe”

Buurtvereniging Tuetsloe in Lochem is conform de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) verplicht en verantwoordelijk om persoonsgegevens van haar leden zorgvuldig te beheren. Deze privacyverklaring omschrijft hoe de buurtvereniging deze wetgeving toepast.

Buurtvereniging

Naam : Buurtvereniging Tuetsloe
Adres : p/a Tusseler 79
7241 KC Lochem

De persoonsgegevens die wij verwerken
Buurtvereniging Tuetsloe verwerkt uw gegevens omdat u zich heeft aangemeld als lid van de buurtvereniging. In het ledenbestand zijn van de leden de volgende gegevens verwerkt;
- voor en achternamen
- geslacht
- adres, postcode en woonplaats
- telefoonnummer(s)
- e-mail adressen
- einddatum van lidmaatschap en eventueel reden van beëindiging

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Buurtvereniging Tuetsloe verwerkt persoonsgegevens van alle (gezins)leden, waaronder leden onder de 16 jaar. Het gaat daarbij om bovengenoemde gegevens en foto’s van de leden, gemaakt tijdens deelneming aan activiteit(en) van de buurtvereniging.

Tijdens activiteiten van de buurtvereniging kunnen foto’s gemaakt worden voor publicatie op website of in de nieuwsbrief. Ook kunnen er tijdens een activiteit video-opnames plaatsvinden. Foto’s en videobeelden worden tevens gebruikt als archiefmateriaal.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op (zie bovengenoemde contactgegevens) dan verwijderen wij deze informatie.

Onze vereniging heeft niet de intentie noch de middelen om gegevens te verzamelen over websitebezoekers.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens
Buurtvereniging Tuetsloe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het afhandelen /controleren van uw betaling lidmaatschap of anderszins
- het bezorgen/verzenden van de Nieuwsbrief en/of overige verenigingsinformatie
- u te informeren over activiteiten van onze vereniging
- u te bellen of mailen
- om gericht activiteiten te organiseren

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Buurtvereniging Tuetsloe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Bij opzegging worden uw gegevens bij de eerst volgende update van de ledenlijst verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Buurtvereniging Tuetsloe deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij dit wettelijke verplicht is.

Delen van foto’s en videobeelden
Foto’s gemaakt tijdens een activiteit van de buurtvereniging, kunnen door of namens het bestuur geplaatst worden op de website of in de nieuwsbrief en zijn hierdoor mede toegankelijk voor derden.

Cookies of vergelijkbare technieken
Buurtvereniging Tuetsloe gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen bij het einde van uw lidmaatschap. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door buurtvereniging Tuetsloe. U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan derden, door u te benoemen organisatie(s).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of, in geval van beëindiging van het lidmaatschap,verwijdering, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar het
contactadres van buurtvereniging Tuetsloe. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.
Buurtvereniging Tuetsloe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Buurtvereniging Tuetsloe neemt bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan terstond contact op met het bestuur van buurtvereniging Tuetsloe via de contactgegevens.